(022-7314090 - 7309811), Fax (022-7314088)
info@medikacom.sch.id
Bandung,West Java
Share to :  

Photo Galery

  • All
  • KBM
  • PrakLab
  • ProdukKreative
  • SamsungTec
  • UBK
  • UjiKom

Praktek Lab Samsung Technology

SamsungTec

Membuat Wajan Bolik

ProdukKreative

Praktek di Lab Samsung Technology

SamsungTec

Praktek Pemesinan TPM

PrakLab

Praktek Tataboga-1

PrakLab

Praktek Tataboga-2

PrakLab

Praktek TKR-1

PrakLab

Ujikom Praktek TKR

UjiKom

Praktek TKR-2

PrakLab

Persiapan prakek TKR

PrakLab

Praktek Tsm-1

PrakLab

Praktek TSM-2

PrakLab

Praktek TSM 3

PrakLab

teahing Factory TSM

ProdukKreative

Bentuk Pembelajaran Teori

KBM

Try Out Kelas XII Medikacom (SMK Kota Bandung)

UBK